Image result for seasons

Phát âm sao cho chuẩn theo ngữ điệu tiếng Anh bản địa luôn là một thử thách thực sự với chúng ta, những người đang theo đuổi thứ ngôn ngữ này. Để thực sự có thể phát âm một cách “chuẩn chỉ”, thì việc luyện tập thường xuyên là yếu tố bắt buộc. Trong bài học lần này, hãy cùng FREETALK ENGLISH luyện tập cách phát âm từ những từ đơn giản nhất trong tiếng Anh là các tháng và mùa trong năm nhé các bạn!

Các mùa trong năm

Spring /sprɪŋ/: mùa xuân

Summer /ˈsʌm.ɚ/: mùa hạ

Fall /autumn /fɑːl/ /ˈɔː.təm/: mùa thu

Winter /ˈwɪn.t̬ɚ/: mùa đông

Image result for months

12 tháng trong năm

January (viết tắt = Jan) /ˈdʒæn.ju.er.i/: tháng 1

February (viết tắt = Feb) /ˈfeb.ruː.er.i/: tháng 2

March (viết tắt = Mar) /mɑːrtʃ/: tháng 3

April (viết tắt = Apr) /ˈeɪ.prəl/: tháng 4

May /meɪ/: tháng 5

June /dʒuːn/: tháng 6

July /dʒuˈlaɪ/: tháng 7

August (viết tắt = Aug) /ɔːˈɡʌst/: tháng 8

September (viết tắt = Sept) /sepˈtem.bər/: tháng 9

October (viết tắt = Oct) /ɑːkˈtoʊ.bɚ/: tháng 10

November (viết tắt = Nov) /nəʊˈvem.bər/: tháng 11

December ( viết tắt = Dec) /dɪˈsem.bɚ/: tháng 12

Leave a Reply