Kết quả hình ảnh cho seasons of year
Phát âm sao cho chuẩn theo ngữ điệu tiếng Anh bản địa luôn là một thử thách thực sự với chúng ta, những người đang theo đuổi thứ ngôn ngữ này. Để thực sự có thể phát âm một cách “chuẩn chỉ”, thì việc luyện tập thường xuyên là yếu tố bắt buộc. Trong bài học lần này, hãy cùng FREETALK ENGLISH luyện tập cách phát âm từ những từ đơn giản nhất trong tiếng Anh là các tháng và mùa trong năm nhé các bạn!

Các mùa trong năm

Spring /sprɪŋ/: mùa xuân Summer /ˈsʌm.ɚ/: mùa hạ Fall /autumn /fɑːl/ /ˈɔː.təm/: mùa thu Winter /ˈwɪn.t̬ɚ/: mùa đông
Image result for months

12 tháng trong năm

January (viết tắt = Jan) /ˈdʒæn.ju.er.i/: tháng 1 February (viết tắt = Feb) /ˈfeb.ruː.er.i/: tháng 2 March (viết tắt = Mar) /mɑːrtʃ/: tháng 3 April (viết tắt = Apr) /ˈeɪ.prəl/: tháng 4 May /meɪ/: tháng 5 June /dʒuːn/: tháng 6 July /dʒuˈlaɪ/: tháng 7 August (viết tắt = Aug) /ɔːˈɡʌst/: tháng 8 September (viết tắt = Sept) /sepˈtem.bər/: tháng 9 October (viết tắt = Oct) /ɑːkˈtoʊ.bɚ/: tháng 10 November (viết tắt = Nov) /nəʊˈvem.bər/: tháng 11 December ( viết tắt = Dec) /dɪˈsem.bɚ/: tháng 12    

Leave a Reply