Kết quả hình ảnh cho people

Con người luôn luôn là nhân vật chủ đạo trong mọi cuộc trò chuyện, mọi chủ đề trên thế giới này. Cũng vì lẽ đó mà tiếng Anh đặc biệt ưu ái về số lượng những tính từ miêu tả hình dáng, tính cách của chúng ta. Trong bài viết lần này, FREETALK ENGLISH sẽ gửi tới các bạn một số tính từ bạn nên biết khi muốn miêu tả 1 ai đó trong tiếng Anh. Hãy cùng xem nhé!

 1. Active /’æktiv/ : Chủ động
 2. Afraid /ə’freɪd/ : Sợ hãi
 3. Alert  /ə’lə:t/ : Cảnh giác
 4. Angry /’æɳgri/ : Tức giận
 5. Bad /bæd/ : Xấu, tồi
 6. Beautiful /’bju:təful/ : Đẹp
 7. Big /big/: To, béo
 8. Blackguardly /’blægɑ:dli/ : Đểu cáng, đê tiện
 9. Bored /bɔːrd/ : Buồn chán
 10. Brave /breɪv/ : Dũng cảm
 11. Bright /braɪt/ : lanh lợi, hoạt bát, nhanh nhẹn
 12. Calm /kɑ:m/ : Bình tĩnh
 13. Careful /’keəful/ : Cẩn thận
 14. Careless /’keəlis/ : Bất cẩn
 15. Cheerful /’tʃjəful/ : Vui vẻ
 16. Clever /’klevə/ : Thông minh
 17. Clumsy /’klʌmzi/ : Vụng về
 18. Comfortable /’kʌmfətəbl/ : Thoải mái
 19. Considerate /kən’sidərit/ : ân cần, chu đáo, hay quan tâm tới người khác
 20. Convenience /kən’vi:njəns/ : Thoải mái,
 21. Courage /’kʌridʒ/ : Gan dạ, dũng cảm
 22. Courageous /kə’reɪdʒəs/ : can đảm, dũng cảm
 23. Creative /kri:’eɪtiv/ : sáng tạo
 24. Cute /kju:t/ : Dễ thương, xinh xắn
 25. Decisive /di’saɪsiv/ : kiên quyết, quả quyết, dứt khoát
 26. Dexterous /’dekstərəs/ : Khéo léo
 27. Diligent /’dilidʒənt/ : Chăm chỉ
 28. Dull /dʌl/ : Đần độn
 29. Easy-going /ˈi·ziˈɡoʊ·ɪŋ/ : Dễ tính
 30. Energetic /,enə’dʒetik/ :  mạnh mẽ, mãnh liệt, đầy nghị lực
 31. Enthusiastic /in’θju:zi’æstik/: Hăng hái,nhiệt tình, say mê
 32. Exhausted /ɪɡˈzɔː.stɪd/ : Kiệt sức
 33. Fat /fæt/ : Mập, béo
 34. Frank /fræɳk/ : Thành thật
 35. Fresh /freʃ/ : Tươi tỉnh
 36. Full /ful/ : No
 37. Generous /’dʒenərəs/ : Rộng rãi, rộng lượng
 38. Gentle /’dʒentl/ : Nhẹ nhàng
 39. Glad /glæd/ : Vui mừng, sung sướng
 40. Good /gud/ : Tốt
 41. Good-looking /ˌɡʊdˈlʊk.ɪŋ/ : Ưa nhìn
 42. Graceful /’greɪsful/ : Duyên dáng
 43. Hard-working /ˌhɑːrdˈwɝː-/ : Chăm chỉ
 44. Hate /heɪt/ : Ghét bỏ
 45. Healthy /’helθi/ : Khoẻ mạnh
 46. Hot /hɔt/ : Nóng nảy
 47. Hungry /’hʌɳgri/ : Đói
 48. Impolite /,impə’laɪt/ : Bất lịch sự
 49. Inconvenience /,inkən’vi:njəns/ : Phiền toái, khó chịu
 50. Intelligent /in’telidʒənt/: Thông minh
 51. Joyful /’dʒɔɪful/ : Vui sướng
 52. Kind /kaɪnd/ : Tử tế
 53. Lazy /’leɪzi/ : Lười biếng
 54. Liberal /’libərəl/ : Phóng khoáng, rộng rãi, hào phóng
 55. Love /lʌv/ : Yêu thương
 56. Mad /mæd/ :  Mất trí
 57. Mean /mi:n/ : Hèn, bần tiện
 58. Merry  /’meri/ : Sảng khoái
 59. Naive /nɑ:’i:v/ : Ngây thơ
 60. Nice /naɪs/ : Tốt, xinh
 61. Old /əʊld/ : Già
 62. Openness /’əʊpnnis/ : Cởi mở
 63. Passive /’pæsiv/ : Bị động
 64. Pleasant /’pleznt/ : Dễ chịu
 65. Polite /pə’laɪt/ : Lịch sự
 66. Pretty /’priti/ : Xinh, đẹp
 67. Sad /sæd/ : Buồn sầu
 68. Scared /skerd/ : Lo sợ
 69. Selfish /’selfiʃ/ : Ích kỷ
 70. Short /ʃɔ:t/ : Thấp
 71. Sick /sik/ : Ốm
 72. Sleepy /’sli:pi/ : Buồn ngủ
 73. Strong /strɔɳ/ : Khoẻ mạnh
 74. Stupid /’stju:pid/ : Đần độn
 75. Tall /tɔ:l/ : Cao
 76. Thin /θin/ : Gầy, ốm
 77. Thirsty /’θə:sti/ : Khát
 78. Tired /’taɪəd/ : Mệt mỏi
 79. Ugly /’ʌgli/ : Xấu xí
 80. Unlucky /ʌn’lʌki/ : Vô duyên
 81. Unmerciful /ʌn’mə:siful/ : Nhẫn tâm
 82. Unpleasant /ʌn’pleznt/ : Khó chịu
 83. Weak /wi:k/ : Ốm yếu
 84. Worried /ˈwɝː-/ : Lo lắng
 85. Young /jʌɳ/ : Trẻ

Leave a Reply