Darwin và Mendel: Hai tác giả cùng thời, 2 hoàn cảnh đối lập, họ ...

Trong bài viết lần này, FREETALK ENGLISH tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của series bài viết nâng cao khả năng đọc (reading) bằng tiếng Anh: 10 Ways Darwin Got It Wrong, một series rất hữu ích đấy. Hãy cùng bắt đầu luyện tập nào!

Bài viết dẫn nguồn từ bản gốc tại trang web ucg.org

10 WAYS DARWIN GOT IT WRONG (Part 10)

10 BẰNG CHỨNG CHO SAI LẦM CỦA DARWIN (Phần 10)

10. His rejection of biblical creation by God

Darwin không tin vào Thánh Kinh của Chúa

Charles Darwin was a man of his times. The 19th century saw many major social upheavals — political, philosophical, economic and religious — and Darwin was deeply shaped by them.

His grandfather Erasmus Darwin, a non-believer who had written on evolution, and his father Robert, also a non-believer, had great influence on him. The death of his beloved daughter Annie at the age of 10 greatly diminished any faith he had in God.

Charles Darwin là một người đàn ông của thời đại trong thời kỳ ông sống. Thể kỷ 19 đã chứng kiến nhiều biến động về xã hội, chính trị, triết học, kinh tế và tín ngưỡng – và Darwin đã bị ảnh hưởng rất sâu sắc.

Ông nội Erasmus Darwin của ông là một người không có đức tin đã từng viết về thuyết tiến hóa, cha của ông là Robert cũng vậy, điều đó đã ảnh hưởng lớn tới ông. Cái chết của cô con gái Annie 10 tuổi yêu dấu của Darwin đã khiến ông mất đi niềm tin rất lớn vào Chúa 

Some 11 years after writing The Origin of Species, he candidly admitted his two main purposes for writing it: “I may be permitted to say, as some excuse, that I had two distinct objects in view; firstly, to show that species had not been separately created, and secondly, that natural selection had been the chief agent of change…”

Mười một năm sau khi viết cuốn Nguồn gốc các loài, ông đã thẳng thắn thừa nhận hai mục đích chính khi viết nó: “Hãy thứ lỗi, tôi xin phép được nói rằng, quan điểm của tôi có hai mục đích rõ ràng; trước hết, tôi muốn chỉ ra các loài không được tạo ra một cách riêng biệt, và thứ hai, lựa chọn tự nhiên là tác nhân chính của sự thay đổi…”

“Some of those who admit the principle of evolution, but reject natural selection, seem to forget, when criticizing my book, that I had the above two objects in view; hence if I have erred in giving to natural selection great power, which I am very far from admitting, or in having exaggerated its power, which is in itself probable, I have at least, as I hope, done good service in aiding to overthrow the dogma of separate creations” (The Descent of Man,1871, p. 92)

“Một số người thừa nhận nguyên tắc của tiến hoá nhưng không thừa nhận sự chọn lọc tự nhiên, dường như đã quên mất khi chỉ trích cuốn sách của tôi, đó là tôi có hai mục đích trên; do đó nếu tôi sai lầm trong việc đặt kì vọng lớn vào chọn lọc tự nhiên mà tôi đã rất tin tưởng là đúng, hoặc quá phóng đại quyền năng của nó, mà tôi cho rằng có thể là vậy, thì ít nhất, tôi hy vọng rằng tôi đã làm tốt phần việc để trợ giúp lật đổ giáo lý của những sáng tạo riêng biệt. (Nguồn gốc loài người, 1871, trang 92)

Notice that the first reason for writing his book was religious — for he sought “to overthrow the dogma of separate creations”. In other words, he had no room for a religious version of origins involving the Creator God of the Bible. He promoted the idea that the world of matter and energy, mainly through natural selection and variation, might well account for all life we see around us — a philosophy of science known as scientific materialism.

Lưu ý rằng lý do đầu tiên ông viết cuốn sách của mình chính là tôn giáo – ông đã tìm cách “lật đổ giáo lý của các sáng tạo riêng biệt”. Nói cách khác, ông không có chỗ nào dành cho đức tin vào nguồn gốc các loài có liên quan tới Sáng Thế Chủ trong Kinh Thánh. Ông đã đề cao ý tưởng: thế giới vật chất và năng lượng chủ yếu là do chọn lọc và biến đổi tự nhiên, có thể là điều giải thích hợp lý cho tất cả sự sống mà con người thấy xung quanh mình – một triết lý khoa học được gọi là chủ nghĩa duy vật khoa học.

Yet instead of the data accumulated during the next 150 years pointing toward blind and random causes of nature doing the creating, we now see it, based on molecular, chemical, biological and astronomical evidence, pointing to a supremely intelligent Designer of all.

Tuy nhiên, thay vì đó, các dữ liệu tích luỹ được trong suốt 150 năm sau đã chỉ thẳng vào những nhân tố mù quáng và ngẫu nhiên của việc sáng tạo là do tự nhiên, chúng ta giờ đây thấy rằng dựa trên bằng chứng phân tử, hoá học, sinh học, và thiên văn học đều dẫn tới một nhà thiết kế siêu nhiên là nguyên nhân của tất cả.

Darwin’s bicentennial has arrived but, as Phillip Johnson predicts, Darwin’s ideas will eventually end up in the trash heap of history. Johnson concludes: “Every history of the twentieth century has three thinkers as preeminent in influence: Darwin, Marx, and Freud … Yet Marx and Freud have fallen… I am convinced that Darwin is next on the block. His fall will be the mightiest of the three” (Defeating Darwinism by Opening Minds, 1997, p. 113)

Đã 200 năm trôi qua nhưng như Phillip Johnson dự đoán, ý tưởng của Darwin cuối cùng cũng sẽ kết thúc trong mớ đồ bỏ đi của lịch sử. Johnson kết luận: “Lịch sử của thế kỷ hai mươi có ba nhà tư tưởng ưu việt có sức ảnh hưởng: Darwin, Marx và Freud…Nhưng Marx và Freud đã sụp đổ…Tôi tin rằng Darwin là tượng đài tiếp theo. Sự sụp đổ của ông sẽ là mạnh nhất trong ba người”. (Trang 113, cuốn Đánh bại học thuyết Darwin từ việc mở rộng tư tưởng – tạm dịch)

 

 

Leave a Reply