Kết quả hình ảnh cho darwin

Trong bài viết lần này, FREETALK ENGLISH tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của series bài viết nâng cao khả năng đọc (reading) bằng tiếng Anh: 10 Ways Darwin Got It Wrong, một series rất hữu ích đấy. Hãy cùng bắt đầu luyện tập nào!

Bài viết dẫn nguồn từ bản gốc tại trang web ucg.org

10 WAYS DARWIN GOT IT WRONG (Part 6)

10 BẰNG CHỨNG CHO SAI LẦM CỦA DARWIN (Phần 6)

6. His discounting of the Cambrian explosion

Ông đã không tính đến vụ nổ Cambri

Darwin was aware of what is called the “Cambrian explosion” — fossils of a bewildering variety of complex life-forms appearing suddenly, without predecessors, in the same low level of the fossil record. This obviously did not fit his evolutionary model of simple-to-complex.

Darwin đã nhận thức được cái được gọi là “vụ bùng nổ Cambri” – những hóa thạch của nhiều dạng sống phức tạp xuất hiện đột ngột, và tương tự như vậy với các hóa thạch của các dạng sống bậc thấp. Điều này rõ ràng không phù hợp với mô hình tiến hóa của ông về cuộc sống từ đơn giản đến phức tạp.

Regarding the Cambrian explosion, Time magazine notes: “Creatures with teeth and tentacles and claws and jaws materialized with the suddenness of apparitions. In a burst of creativity like nothing before or since, nature appears to have sketched out the blueprints for virtually the whole of the animal kingdom. This explosion of biological diversity is described by scientists as biology’s Big Bang”. (Madeline Nash, When Life Exploded, Dec. 4, 1995, p. 68)

Đánh giá về vụ bùng nổ Cambri, tạp chí Times ghi nhận: “Những sinh vật có răng và xúc tu, có móng vuốt và có hàm nhai bỗng nhiên xuất hiện đột ngột. Trong sự bùng nổ của tạo hóa chưa từng có tiền lệ, tự nhiên dường như đã phác thảo ra các thiết kế cho toàn thể vương quốc các loài động vật. Sự bùng nổ về đa dạng sinh học này được các nhà khoa học mô tả như một vụ nổ Big Bang sinh học”. (Madeline Nash nhận định, theo Khi cuộc sống bùng nổ , ngày 4 tháng 12 năm 1995, trang 68)

This “Big Bang” of completely different creatures deep in the fossil record posed an enormous problem that Darwin had to admit undermined his theory.

Vụ nổ Big Bang tạo ra các loài hoàn toàn khác nhau này được thể hiện rất đầy đủ trong hồ sơ hóa thạch đã đặt ra một vấn đề lớn mà chính Darwin đã phải thừa nhận rằng nó đã làm suy yếu học thuyết của ông.

He wrote: “To the question why we do not find rich fossiliferous deposits belonging to these assumed earliest periods prior to the Cambrian system, I can give no satisfactory answer… The difficulty of assigning any good reason for the absence of vast piles of strata rich in fossils beneath the Cambrian is very great… The case at present must remain inexplicable; and may be truly urged as a valid argument against the views here entertained”. (The Origin of Species,pp. 309-310)

Ông đã viết: “Đối với câu hỏi vì sao chúng ta không tìm thấy các trầm tích hóa thạch phong phú về những thời kỳ tiền sử của hệ thống Cambri, tôi không thể đưa ra câu trả lời xác đáng… Thật sự vô cùng khó khăn để đưa ra bất kỳ lý do hợp lý nào cho sự vắng mặt của các hóa thạch thời kỳ tiền Cambri… Hiện tại là không thể giải thích được; và có thể thật sự là một lập luận rất hợp lý để chống lại các quan điểm này. (Trích Nguồn gốc các loài, trang 309 -310)

Consequently, after 150 years of searching for an explanation for the Cambrian fossil record, there is still no evolutionary mechanism that can satisfactorily explain the sudden appearance of so many completely different life-forms.

Do đó, sau 150 năm tìm kiếm một lời giải thích cho các hồ sơ hóa thạch của vụ nổ Cambri, vẫn không có bất kỳ một cơ chế tiến hóa nào giải thích thỏa đáng cho sự xuất hiện đột ngột của các dạng sống hoàn toàn khác nhau này.

 

 

 

Leave a Reply