Kết quả hình ảnh cho darwin

Trong bài viết lần này, FREETALK ENGLISH tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của series bài viết nâng cao khả năng đọc (reading) bằng tiếng Anh: 10 Ways Darwin Got It Wrong, một series rất hữu ích đấy. Hãy cùng bắt đầu luyện tập nào!

Bài viết dẫn nguồn từ bản gốc tại trang web ucg.org

10 WAYS DARWIN GOT IT WRONG (Part 8)

10 BẰNG CHỨNG CHO SAI LẦM CỦA DARWIN (Phần 8)

8. His theory of human beings evolving from apes

Học thuyết về việc loài người tiến hóa từ loài vượn

In his second-most famous book, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, Darwin proposed that human beings evolved from some type of ape closely related to a chimpanzee.

Trong cuốn sách nổi tiếng thứ hai của mình là Nguồn gốc loài người và chọn lọc giới tính, Darwin cho rằng loài người tiến hoá từ một loài vượn nào đó có quan hệ họ hàng gần với tinh tinh.

But when you look closely, you see an enormous amount of difference between chimpanzees and man. The idea, so commonly thought, that we share 99 percent of our DNA with chimps has been refuted with the deciphering of the chimpanzee genome.

Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ thấy một số lượng lớn sự khác biệt giữa tinh tinh và con người. Ý tưởng thông thường rằng chúng ta và tinh tinh có 99% DNA giống nhau đã bị bác bỏ bởi việc giải mã bộ gen của tinh tinh.

Again, the question has to be asked: Is the similarity between chimpanzees and men due to a common ancestor or to a common Designer ? If a common ancestor, why are human beings so drastically different now from this ancestor while chimpanzees have remained much the same? The fact is, we are not seeing any evolution presently going on in either chimpanzees or human beings.

Lại một lần nữa, câu hỏi được đưa ra là: sự giống nhau giữa tinh tinh và người là vì có cùng một tổ tiên hay là cùng một nhà tạo hóa? Nếu là cùng tổ tiên, thì tại sao chúng ta lại quá khác biệt so với tổ tiên trong khi tinh tinh lại hầu như giống với tổ tiên của mình? Sự thật là, chẳng có sự tiến hoá nào đang diễn ra ở cả tinh tinh hay con người.

The laws of genetics are as insurmountable as ever to have a chimp become anything but a chimp or a man become anything but a man. After 150 years of searching present living forms and the fossil record, no evidence of a fine gradation of species from ape to man has ever been found.

Các quy luật di truyền chưa bao giờ cho phép một con tinh tinh trở thành bất kỳ loài nào khác ngoài tinh tinh, hay con người trở thành bất kỳ loài khác ngoài con người. Sau 150 năm tìm kiếm các dạng sống hiện tại và hồ sơ hoá thạch, các bằng chứng của quá trình trung gian từ vượn thành người chưa bao giờ được tìm thấy.

 

 

 

Leave a Reply