Kết quả hình ảnh cho darwin

Trong bài viết lần này, FREETALK ENGLISH tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của series bài viết nâng cao khả năng đọc (reading) bằng tiếng Anh: 10 Ways Darwin Got It Wrong, một series rất hữu ích đấy. Hãy cùng bắt đầu luyện tập nào!

Bài viết dẫn nguồn từ bản gốc tại trang web ucg.org

10 WAYS DARWIN GOT IT WRONG (Part 9)

10 BẰNG CHỨNG CHO SAI LẦM CỦA DARWIN (Phần 9)

9. His theory of the tree of life

Lý thuyết về cây sự sống

The only drawing Darwin had in his book The Origin of Species is that of the supposed “tree of life”. It pictures the imaginary transformation of a common ancestor (at the root level) into the different species we see today (at the twig level). Yet the drawing is actually based on slight variations within a species after many generations, and then he adds some suppositions.

Một hình vẽ duy nhất mà Darwin có trong cuốn sách Nguồn gốc muôn loài của ông là “cây sự sống”. Nó diễn tả trí tưởng tưởng về sự biến đổi từ một tổ tiên chung (gốc cây) thành các loài khác nhau mà chúng ta nhìn thấy hiện nay (các nhánh cây). Tuy nhiên sự thật là bức họa chỉ dựa trên những thay đổi nhỏ trong các loài sau rất nhiều thế hệ, và sau đó ông đã thêm vào một số các giả định.

As Jonathan Wells notes: “The most fundamental problem of evolution, the origin of species, remains unsolved. Despite centuries of artificial breeding and decades of laboratory experiments, no one has ever observed speciation (the evolution of a species into another species) through variation and selection. What Darwin claimed is true for all species has not been demonstrated for even one species”. (The Politically Incorrect Guide to Darwinism and Intelligent Design, 2006, p. 64)

Jonathan Wells đã lưu ý: “Vấn đề cơ bản nhất của thuyết tiến hóa và nguồn gốc của các loài vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù qua hàng thế kỷ sinh sản nhân tạo và hàng thập kỷ của các thí nghiệm, chưa có ai từng quan sát thấy được sự hình thành loài mới (về sự tiến hóa từ loài này sang loài khác) thông qua sự biến đổi và lựa chọn. Những gì mà Darwin tuyên bố là đúng cho tất cả các loài chưa từng được chứng minh dù chỉ với một loài. (Trang 64 của cuốn sách Sự dẫn dắt sai lầm khôn khéo đối với Học thuyết Darwin và Thuyết Thiết Kế thông minh – tạm dịch)

“Of all the icons of evolution,” adds Dr. Wells, “the tree of life is the most pervasive because descent from a common ancestor is the foundation of Darwin’s theory…Yet Darwin knew — and scientists have recently confirmed — that the early fossil record turns the evolutionary tree of life upside down. Ten years ago it was hoped that molecular evidence might save the tree, but recent discoveries have dashed that hope. Although you would not learn it from reading biology textbooks, Darwin’s tree of life has been uprooted”. (ibid., p. 51)

Tiến sĩ Wells nói thêm: “Trong tất cả các biểu tượng tiến hóa, cây sự sống là phổ biến nhất bởi vì nguồn gốc từ một tổ tiên chung là nền tảng lý thuyết của Darwin … Tuy nhiên, Darwin biết rằng – và các nhà khoa học gần đây đã xác nhận rằng các hồ sơ của các hóa thạch ban đầu đã khiến cây tiến hóa của sự sống lộn ngược lại. Mười năm trước từng có hy vọng rằng bằng chứng phân tử có thể sẽ cứu được cây tiến hóa, nhưng những phát hiện gần đây đã phá vỡ hy vọng này. Mặc dù bạn không được học nó từ sách giáo khoa sinh học, nhưng cây sự sống của Darwin đã bị nhổ tận gốc”. (Theo ibid, trang 51)

 

 

 

Leave a Reply