Crew Socks - Let It Be

Phần luyện kỹ năng Reading ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện rất đặc biệt – Sometimes Just Let it be – Đôi khi hãy để mọi chuyện thật tự nhiên. Đây là một câu chuyện với chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, vậy nên hãy cùng chúng tôi tìm đắm mình vào thế giới ngôn từ đặc sắc này nhé, chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm thú vị cho các bạn đấy! Với việc luyện tập nâng cao khả năng đọc của mình nhờ những câu chuyện cổ tích quen thuộc như thế này, thì dần dần các bạn sẽ thấy được các kết quả tích cực từ công sức học tập của mình thôi. Nào, cùng bắt đầu thôi.

SOMETIMES JUST LET IT BE

ĐÔI KHI HÃY ĐỂ MỌI CHUYỆN THẬT TỰ NHIÊN

Once Buddha was walking from one town to another town with a few of his followers. This was in the initial days. While they were traveling, they happened to pass a lake. They stopped there and Buddha told one of his disciples, “I am thirsty. Please get me some water from that lake there”.

Một lần, Đức Phật cùng với vài đệ tử đi bộ từ thị trấn này đến thị trấn khác. Đây là câu chuyện trong những ngày đầu tiên. Trong khi đang đi, họ tình cờ qua một cái hồ. Họ dừng lại ở đó và Đức Phật nói với một trong các đệ tử của mình: “Ta cảm thấy khát. Hãy đến hồ lấy cho ta một ít nước ”.

The disciple walked up to the lake. When he reached it, he noticed that some people were washing clothes in the water and, right at that moment, a bullock cart started crossing the lake right at the edge of it. As a result, the water became very muddy, very turbid. The disciple thought, “How can I give this muddy water to Buddha to drink?!” So he came back and told the Buddha, “The water in there is very muddy. I don’t think it is fit to drink”.

Vị đệ tử liền đi đến hồ. Khi tới đó, anh thấy một số người đang giặt quần áo và ngay lúc đó, một chiếc xe bò bắt đầu băng qua hồ ngay cạnh mép nước. Kết quả là, nước trở nên đầy bùn và đục ngầu. Vị đệ tử này nghĩ: “Làm sao mình có thể đưa nước bùn này để Đức Phật uống?!” Vì vậy anh ấy quay lại và nói với đức Phật: “Nước ở đó ngầu bùn. Con nghĩ rằng nó không phù hợp để uống ạ”.

So, the Buddha said, let us take a little rest here by the tree. After about half an hour, again Buddha asked the same disciple to go back to the lake and get him some water to drink. The disciple obediently went back to the lake. This time he found that the lake had absolutely clear water in it. The mud had settled down and the water above it looked fit to be had. So he collected some water in a pot and brought it to the Buddha.

 Đức Phật nói, vậy thì chúng ta hãy nghỉ một chút ở đây, cạnh cái cây này. Sau khoảng nửa giờ, một lần nữa, Đức Phật yêu cầu vị đệ tử đó quay trở lại hồ và lấy cho ngài một ít nước để uống. Đệ tử vâng lời và quay trở lại hồ. Lần này, anh thấy rằng nước trong hồ đã hoàn toàn sạch. Bùn đã lắng xuống và nước ở trên có thể uống được. Vì vậy, anh đã lấy một ít nước đựng vào một cái bình và mang nó đến cho Đức Phật.

The Buddha looked at the water, and then he looked up at the disciple and said, “See, You let the water be and the mud settled down on its own. You got a clear water. It didn’t require any effort”.

Đức Phật nhìn vào nước, rồi ngài quay sang vị đệ tử kia và nói: “Con đã thấy chưa, con đã để nước lặng và bùn tự lắng xuống. Con đã có nước sạch. Điều đó không đòi hỏi bất kỳ nỗ lực nào”.

Bài học đạo đức:

Your mind is also like that. When it is disturbed, just let it be. Give it a little time. It will settle down on its own. You don’t have to put in any effort to calm it down. We can judge and take best decisions of our life when we stay calm.

Tâm trí của bạn cũng như thế. Khi cảm thấy bị xáo trộn, hãy để thuận theo tự nhiên. Hãy dành ra một chút thời gian. Nó sẽ tự ổn định. Bạn không cần phải cố gắng làm dịu nó xuống. Chúng ta có thể đánh giá và đưa ra quyết định tốt nhất trong cuộc sống của mình khi chúng ta bình tĩnh.

 

 

Leave a Reply